Záruka

CANDY HOOVER s.r.o. Záručné podmienky


Kupujúci má v rámci záruky právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Keď to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa týka vada len súčasti výrobku, výmenu chybnej súčasti. Ak nie je takýto postup možný, je kupujúci oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny výrobku. Právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy je možné uplatniť iba za splnenie všetkých zákonných predpokladov a to len vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebovaný alebo poškodený.
Podmienkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zo záruky je, že boli dodržané podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom na montáž a obsluhu.
U vstavaných spotrebičov je podmienkou uplatnenie záruky odborná inštalácia výrobku vykonaná špecializovanou organizáciou.
Právo na odstránenie chyby výrobku je kupujúci povinný uplatniť prostredníctvom najbližšieho autorizovaného servisného strediska (ďalej len servis) a umožniť overenie existencie uplatnenej vady vrátane zodpovedajúceho vyskúšania, príp. demontáže výrobku, v prevádzkovej dobe tohto servisu. Každé právo zo záruky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak právo na záruku zaniká.
Pri dodržaní podmienok spôsobu užívania výrobku je na výrobok poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.
Servis posúdi oprávnenosť uplatnenia vady (reklamácie) a podľa povahy chyby výrobku rozhodne o spôsobe riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť servisu súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva zo zodpovednosti za vady, na overenie existencie reklamovanej chyby aj záručnej opravy výrobku.
Plynutie záručnej doby sa stavia po dobu od riadneho uplatnenia práva na odstránenie vady do vykonania záručnej opravy servisom, avšak len pri splnení podmienok uvedených v záručných podmienkach. Po vykonaní záručnej opravy je servis povinný vydať kupujúcemu čitateľnú kópiou opravného listu. Opravné list slúži na preukazovanie práv kupujúceho, ktorý vo vlastnom záujme pred podpisom tohto listu skontroluje jeho obsah a kópiu následne starostlivo uschová.
Ak nebude uplatnená vada zistená alebo ak nejde o záručnú vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, alebo ak neposkytne kupujúci servisu zhora uvedenú súčinnosť, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu aj servisu všetky prípadné náklady, ktoré im v súvislosti s týmto vzniknú.


Záruka vyplývajúca z týchto podmienok platí len na území Slovenskej republiky


Nevzťahuje sa na opotrebovanie alebo poškodenie výrobku vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a i., Prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku, ani na výrobok použitý nad rámec bežného používania v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.