Záruka

Záručné podmienky spoločnosti Candy Hoover ČR s.r.o.

Zákazník má v rámci záruky poskytovanej spoločnosťou Candy Hoover ČR s.r.o. (Ďalej len „Spoločnosť“ právo na bezplatné, včasné a riadne odstránenie vady. Ak to nie je vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže zákazník požadovať výmenu výrobku, alebo ak sa týka vada len súčasti výrobku, výmenu chybnej súčasti. Ak nie je takýto postup možný , je kupujúci oprávnený žiadať primeranú zľavu z ceny výrobku. Právo na výmenu výrobku alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy možno uplatniť len za splnenia všetkých zákonných predpokladov, a to len vtedy, ak nebol výrobok nadmerne opotrebovaný alebo poškodený.

Podmínkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zo záruky je, že sa dodržali podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom na montáž a obsluhu.

U vstavaných spotrebičov je podmienkou uplatnenia záruky odborná inštalácia výrobku vykonaná špecializovanou organizáciou.

Právo na odstránenie chyby výrobku je zákazník povinný uplatniť prostredníctvom najbližšieho autorizovaného servisného strediska Spoločnosti (ďalej len „Servisné stredisko“) a umožniť overenie existencie uplatnenej vady vrátane zodpovedajúceho vyskúšania, príp. demontáže výrobku, v prevádzkovej dobe tohto Servisného strediska. Každé právo zo záruky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak právo na uplatnenie záruky zaniká.

Pri dodržaní podmienok spôsobu užívania výrobku je na výrobok poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja.

Servisní stredisko posúdi oprávnenosť uplatnenia vady (reklamácie) a podľa povahy vady výrobku rozhodne o spôsobe riešenia. Zákazník je povinný poskytnúť Servisnými stredisku súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva zo zodpovednosti za vady, na overenie existencie reklamovanej vady aj záručné opravy výrobku.

Priebeh záručnej doby sa stavia po dobu od riadneho uplatnenia práva na odstránenie vady do vykonania záručnej opravy servisom, avšak len pri splnení podmienok uvedených v záručných podmienkach. Po vykonaní záručnej opravy je servis povinný vydať kupujúcemu čitateľnú kópiou opravného listu. Opravný list slúži k preukazovaniu práv zákazníka, ktorý vo vlastnom záujme pred podpisom tohto listu skontroluje jeho obsah a kópiu následne starostlivo uschová.

Ak nebude uplatnená vada zistená alebo ak nejde o záručnú vadu, za ktorú zodpovedá predávajúci, či ak neposkytne zákazník Servisnému stredisku zhora uvedenú súčinnosť, je zákazník povinný nahradiť predávajúcemu aj Servisnému stredisku všetky prípadné náklady, ktoré im v súvislosti s týmto vzniknú.

Podmienky Garancie bezplatného servisu

V prípade nákupu výrobku z portfólia Candy Hoover Group, ktorý zakúpil zákazník v rámci svojej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky (nákup na IČO), poskytuje spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o (ďalej len „Candy“) na tento výrobok nad rámec svojich zákonných povinností garanciu bezplatného servisu v dobe trvania 24 mesiacov od dátumu predaja (ďalej len „Garancia“).
Garancia sa vzťahuje len na výrobky prevádzkované v domácnosti a súčasne na výrobky, ktoré javia známky iba bežného opotrebenia. V prípade nesplnenia podmienok v predchádzajúcej vete nárok na plnenie z Garancie zákazníkovi zaniká. Pokiaľ bude výrobok v komerčnej prevádzke, alebo bude jeho opotrebenie posúdené technikom ako väčšie, než je typické pre bežnú prevádzku v domácnosti, tak Candy v rámci Garancie poskytuje len bezplatnú diagnostiku a to v době trvania 6 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Prípadnú opravu alebo náhradný diel si hradí zákazník.

Výnimkou sú charitatívne a neziskové organizácie, kde Candy predlžuje dobu trvania Garancie na bezplatný servis na 24 mesiacov od dátumu predaja. Charitatívne a neziskové organizácie tak majú nárok na bezplatný servis bez ohľadu na splnenie podmienok výššie, teda bez ohľadu na mieru opotrebenia a prevádzku výrobku mimo domácnosti. Jedná sa o nasledujúce subjekty:


• Školy, Materské škôlky a jasle
• Detské domovy, Domovy seniorov
• Domovy pre handikepovaných
• Polícia, Záchranná služba, Hasiči
• Nemocnice, Lekársku prax
• Chránené dielne
• Ďalej všetky charitatívne a neziskové organizácie

Garancia, po splnení podmienok výššie, zahrňuje bezplatný servis (práca, doprava technika a v prípade potreby náhradný diel). Garancia sa nevzťahuje na opotrebenie alebo mechanické poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a v prípade, keď neboli dodržané podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom k montáži a obsluhe.
V rámci Garancie nemôže zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu výrobku. V prípade neopraviteľnosti výrobku rozhoduje o spôsobe riešenia reklamácie Candy Hoover Group.


Záruka vyplývajúca z týchto podmienok platí len na území Slovenskej republiky


Nevzťahuje sa na opotrebovanie alebo poškodenie výrobku vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a i., Prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorý nie je chybou výrobku, ani na výrobok použitý nad rámec bežného používania v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.