Oznámenie o ochrane osobných údajov zákazníkov

1. ÚVOD

Vážený používateľ,

Spoločnosť Candy Hoover Group Srl, ktorá je súčasťou skupiny Haier Group(ďalej z dôvodu stručnosti len „Haier Europe“), je presvedčená, že ochrana osobných údajov predstavuje zásadnú hodnotu pre jej obchodné aktivity. Preto sa vám snažíme poskytnúť všetky informácie, ktoré vám môžu pomôcť chrániť vaše súkromie a kontrolovať použitie vašich údajov v súvislosti s rôznymi službami, ktoré vám ponúkame, a interakciami, ktoré s nami môžete mať. Na tejto stránke nájdete informácie o tom, ako sú vaše osobné údaje spravované.

Vysvetľujeme, ktoré osobné údaje zhromažďujeme a prečo, ako ich používame, ako môžete vykonávať kontrolu nad svojimi údajmi, ak ich zdieľame s inými spoločnosťami, a aké opatrenia prijímame na ochranu vášho súkromia.

Tento dokument sa vzťahuje na osobné údaje, ktoré zhromažďujeme, keď využívate naše služby, napríklad keď sa pohybujete na našich webových stránkach, získavate naše produkty od spoločnosti Haier Europe, používate naše aplikácie (napríklad Candy simply fi, hOnHoover wizard alebo Rosières E-Picurien), žiadate o pomoc nášho technika alebo s nami komunikujete (prostredníctvom stránky alebo telefonicky), odpovedáte na otázky v prieskume alebo dostávate naše propagačné správy a zúčastňujete sa na prieskume trhu (ako je vysvetlené nižšie) (ďalej len „Služby“).

Tento dokument poskytuje informácie o spracúvaní a správe vašich osobných údajov.

2. O NÁS

Spoločnosť Haier Europe bude spracúvať vaše osobné údaje v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 („GDPR“) a platnými predpismi o ochrane osobných údajov. Naše kontaktné informácie sú uvedené nižšie.

Prevádzkovateľ údajov a Zodpovedná osoba

Prevádzkovateľ údajov, t. j. strana, ktorá rozhoduje o metódach a účeloch spracúvania, je spoločnosť Candy Hoover Group S.r.l. so sídlom na adrese Via Comolli, 16 – 20861 Brugherio (MB).

Zodpovedná osoba je osoba zodpovedná za monitorovanie súladu s GDPR v súvislosti so spracúvaním osobných údajov, ktoré vykonáva spoločnosť Haier Europe.

Zodpovednú osobu môžete kontaktovať na e-mailovej adrese data.protection@candy-group.com alebo poštovou zásielkou poslanou na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Adresát: Data Protection Officer.

3. KTORÉ ÚDAJE SPRACOVÁVAME

Keď používate služby Haier Europe, spoločnosť spracúva niektoré vaše osobné údaje. Informácie o tomto spracúvaní sú uvedené nižšie.

Druh a zdroj osobných údajov

Keď používate naše služby, môžeme spracúvať nasledujúce osobné údaje (t. j. údaje týkajúce sa identifikovaných alebo identifikovateľných osôb):

a) osobné a kontaktné informácie – napríklad meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, preferencie, e-mailová adresa a informácie týkajúce sa prihlásenia do vášho účtu. Tieto údaje poskytujete vypĺňaním online formulárov alebo ich poskytujete telefonicky, napríklad pri žiadosti o pomoc, alebo registráciou v aplikácii (vrátane profilovej fotografie, ak sa ju rozhodnete zahrnúť).

b) údaje týkajúce sa zakúpených výrobkov – napr. dátum nákupu, kód a produktová rada, cena výrobku, informácie o záruke atď.  a typ pomoci, o ktorú ste požiadali (vrátane informácií poskytnutých na mieste, kde môžete uviesť podrobnosti požiadavky). Okrem toho sa pri kúpe produktu na stránke nášho e-shopu môžu zhromažďovať aj údaje o nákupe,

c) údaje, ktoré zhromažďujeme, keď prechádzate webovú stránku – („navigačné údaje“), ako je vaša IP adresa, adresy zápisu URI, čas vašej požiadavky, spôsob použitý pri odoslaní požiadavky na server, veľkosť súboru získaného ako odpoveď, číselný kód označujúci stav odpovede poskytnutej serverom (úspešná, chyba atď.) a ďalšie parametre týkajúce sa operačného systému a IT prostredia používateľa. Prenos týchto informácií sa odvíja od použitia internetových komunikačných protokolov, prostredníctvom ktorých sa vykonávajú vyššie uvedené činnosti. Tieto informácie sa nezhromažďujú, aby boli spojené s identifikovanými dotknutými stranami, ale zo svojej podstaty sa môžu použiť na identifikáciu používateľov na základe porovnávania a spracúvania s informáciami, ktorými disponujú tretie strany. Tieto informácie sa zhromažďujú pomocou súborov cookie, ktoré používame na našich stránkach. Vyzývame vás teda, aby ste si prečítali naše pravidlá pre súbory cookie na našich stránkach;

d) dáta získané prostredníctvom aplikácie alebo pripojenia a používaním pripojeného zariadenia – v prípade zariadení s technológiou pripojenia (napríklad WiFi), keď pripojíte zariadenie k aplikácii a ste pripojení k sieti WiFi alebo inej komunikačnej technológii (napríklad NFC a/alebo Bluetooth), spoločnosť Haier Europe prijíma určité údaje týkajúce sa fungovania a stavu pripojeného zariadenia (napríklad zapnutie/vypnutie, akékoľvek chyby) alebo geolokačné údaje. Tieto údaje sa pravidelne odosielajú na server spoločnosti Haier Europe. Okrem toho môže spoločnosť Haier Europe zhromažďovať údaje týkajúce sa vášho používania pripojeného spotrebiča (napríklad frekvencia prania, používanie spotrebiča, použitý program atď.) a služieb aplikácií. Ak používate určité funkcie prístrojov ponúkaných na trhu spoločnosťou Haier Europe, ktoré umožňujú zhromažďovanie a prenos hlasových príkazov alebo rozpoznávanie typu bielizne a potraviny alebo iné funkcie, ktoré môžete používať, spoločnosť Haier Europe bude musieť získať niektoré základné informácie potrebné na spracovanie príkazu (vrátane prevodu zvukového alebo obrazového súboru na elektronické príkazy zasielané do výrobku). Spoločnosť Haier Europe uplatňuje primerané opatrenia na obmedzenie spracúvania informácií, ktoré s vami môžu priamo alebo nepriamo súvisieť. Pokiaľ zariadenie umožňuje zber a spracovanie zvukových záznamov a obrázkov dotknutej osoby, spoločnosť Haier Europe a jej partneri nikdy nemôžu k týmto údajom získať živý prístup.

V závislosti od konkrétneho prípadu poskytujete údaje priamo pri zakúpení produktu, pri zaregistrovaní produktu, pri návšteve našich webových stránok a pri aktivácii svojho účtu, pri požiadaní o službu alebo aktivácii interaktívnych funkcií (audio alebo video) v produktoch, keď sa podieľate sa na našich kampaniach, píšete recenzie o produkte alebo sťahujete alebo používate aplikáciu. Ak sa na uľahčenie prístupu k našim aplikáciám rozhodnete použiť sociálne médiá („sociálne prihlásenie“), spoločnosť Haier Europe môže tiež použiť údaje získané zo sociálnych médií, napríklad Facebooku. Ak si to vyžaduje funkčnosť produktu, osobné údaje (príkazy alebo návrhy konvertované do pokynov pre zariadenie) sa môžu prijímať a odosielať prostredníctvom digitálnych asistentov, ktorí sú k nemu pripojení (tzv. smart assistants, najmä prostredníctvom funkcií hOn Smarthome). Pokiaľ sa rozhodnete používať sociálne médiá alebo digitálnych asistentov v súvislosti s produktmi Haier Europe a využívať ich služby, vyzývame vás, aby ste sa pred ich použitím dôkladne oboznámili s pravidlami ochrany osobných údajov a podmienkami poskytovania služieb každej z týchto služieb/produktov.

4. PREČO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobné údaje sa môžu spracovávať na nasledujúce účely.

a) odpovedať na vašu žiadosť o pomoc ohľadom fungovania, používania a údržby spotrebiča alebo odpovedať na vaše otázky týkajúce sa našich výrobkov a služieb. Ak vás požiadame o vyplnenie formulára, aby ste nám mohli poslať svoju žiadosť, nezabudnite, že údaje uvedené v poliach označených hviezdičkou sú povinné, pretože bez týchto informácií by sme nemohli prijať žiadosť alebo na ňu odpovedať,

b) umožniť vám používať aplikáciu, registrovať pripojené zariadenie na účely asistencie a údržby a využívať služby a funkcie ponúkané pri jeho používaní, spravovať váš profil, a teda poskytovať služby, ktoré ste požadovali;

c) umožniť vám, aby ste si od nás kúpili spotrebič,

d) umožniť vám zaregistrovať vaše zariadenie, tiež aby ste využili všetky ďalšie záruky (naše záruky alebo záruky tretích strán), dostávali aktualizácie týkajúce sa vášho spotrebiča a servisné oznámenia, aby ste získali prístup k informáciám o registrovaných výrobkoch a získali pomoc čo najefektívnejším spôsobom. Ak vás na tento účel požiadame o vyplnenie formulára, nezabudnite, že údaje uvedené v poliach označených hviezdičkou sú povinné, pretože bez týchto informácií by sme vám nemohli poskytnúť službu,

e) na plnenie povinností vyplývajúcich z platných zákonov, iných právnych predpisov alebo právnych predpisov EÚ (napr. daňové a účtovné povinnosti),

f) aby ste mohli dostávať náš spravodaj, ak sa zaregistrujete pre túto službu, bez toho, aby boli dotknuté ustanovenia písmen j) ak) nižšie v súvislosti s odosielaním obchodných oznámení,

(účely v písmenách a) až f) sú spoločne definované ako „zmluvné účely“);

g) presadzovať a brániť práva spoločnosti Haier Europe, tiež ako súčasť postupov vymáhania pohľadávok a postúpenia pohľadávok pre oprávnené spoločnosti, a to aj prostredníctvom tretích strán, a predchádzať podvodom a bojovať proti nim,

h) na výskumné a vývojové činnosti zamerané na analýzu a zlepšovanie ponúkaných služieb a/alebo produktov, ako aj pri anonymizácii a/alebo agregácii vašich osobných údajov,

i) na výkon činností týkajúcich sa akýchkoľvek firemných transakcií (vrátane predaja, nájmu, prevodu, zlúčenia alebo fúzie alebo rozdelenia spoločností),

(účely od písmen g) až i) sú spoločne definované ako „účely legitímnych obchodných záujmov“)

j) poskytovať vám v súlade s článkom 130 ods. 4 talianskeho legislatívneho dekrétu č. 196/2003 v platnom znení („ Zákon o ochrane osobných údajov “) e-mailovú marketingovú komunikáciu o službách a/alebo produktoch analogických s tými, ktoré ste používali, bez toho, aby bola dotknutá skutočnosť, že budete mať možnosť kedykoľvek namietať proti zaslaniu takejto komunikácie,

k) aby ste s vaším súhlasom mohli prijímať komerčnú a propagačnú komunikáciu automatizovanými prostriedkami, ako je SMS, ako aj prostredníctvom telefónnych hovorov uskutočňovaných operátorom pre produkty spoločnosti Haier Europe a prípadne iných spoločností v skupine Candy/Haier, aby ste sa mohli zúčastňovať sa prieskumov trhu a prieskumov na zistenie stupňa spokojnosti zákazníkov s prijatými produktmi a asistenciou a aby ste mohli byť pozývaný na iniciatívy a podujatia organizované spoločnosťou Haier Europe,

l) aby ste s vaším súhlasom mohli prijímať komerčnú a propagačnú komunikáciu od našich partnerov, ktorí pôsobia v asistenčnom sektore a ponúkajú poistné produkty (napr. predĺženie záruky splatné v splátkach, poistné zmluvy) pre svoje marketingové aktivity. Zoznam týchto tretích strán môžete získať keď sa obrátite na spoločnosť Haier Europe pomocou niektorej z metód uvedených v tomto dokumente,

m) analyzovať, s vašim predchádzajúcim súhlasom, ktorý bude poskytnutý v súlade s metódami podľa pravidiel používania súborov cookie, vaše online aktivity na webových stránkach, a to aj pomocou údajov zhromaždených z iných webových stránok spoločnosti Haier Europe alebo tretích strán, pomocou nástrojov na sledovanie používateľov, ako je popísané v našich pravidlách používania súborov cookie, pričom účelom tohto analyzovania je zlepšenie vašej skúsenosti pri prehliadaní,

(účely od písmen j) až m) sú spoločne definované ako „marketingové účely“);

n) na účely neinvazívnej segmentácie zákazníkov okrem iného na základe produktov, ktoré si u nás zaregistrujete, a vášho používania našich Služieb, pričom segmentácia sa vykoná iba vtedy, ak sa vám v súlade s týmto dokumentom môžeme posielať komunikáciu na marketingové účely a dôvodom segmentácie je, že si chceme byť istí, že vám budeme zasielať iba komunikáciu, ktorá vás bude zaujímať.

(účel podľa písmena n) je definovaný ako „účel legitímnych marketingových záujmov“)

5. NA ZÁKLADE ČOHO SPRACOVÁVAME VAŠE ÚDAJE

Spracúvanie vašich osobných údajov je nevyhnutné s ohľadom na zmluvné účely vzhľadom na ich zásadnú povahu, aby sa:

 • plnila zmluvu, pokiaľ ide o poskytovanie požadovaných produktov a služieb v prípadoch uvedených v bode 4 písm. a) až d),
 • prispôsobilo ustanoveniam platných predpisov, ako sú uvedené v bode 4 písm. e).

Pokiaľ neposkytnete osobné údaje požadované na zmluvné účely, nebude možné tieto služby využívať (vrátane asistencie a ďalších vyššie popísaných funkcií).

Spracovávanie vašich osobných údajov účely legitímnych obchodných záujmov a účely legitímnych marketingových záujmov sa vykonáva v súlade s článkom 6 písm. f) európskeho všeobecného nariadenia o ochrane údajov 2016/679 (ďalej len „nariadenie o ochrane osobných údajov“) s cieľom sledovať záujem spoločnosti Haier Europe, ktorý je v rovnováhe s vašim záujmom, pretože činnosť spracúvania osobných údajov je obmedzená na to, čo je nevyhnutne potrebné na uskutočnenie opísaných ekonomických transakcií.

Spracovávanie na účely legitímnych obchodných záujmov a na účely legitímnych marketingových záujmov sa nevyžaduje a proti tomuto spracovávaniu môžete vzniesť námietku spôsobmi uvedenými v tomto dokumente. Ak však proti takémuto spracúvaniu namietate, vaše údaje sa nemôžu použiť na účely legitímnych marketingových záujmov a účely legitímnych obchodných záujmov, pokiaľ spoločnosť Haier Europe nepreukáže existenciu prevažujúcich závažných legitímnych dôvodov alebo nutnosť poskytnutia osobných údajov na uplatnenie alebo obranu právnych nárokov.

Nakoniec, spracovávanie na marketingové účely je založené na:

 • pokiaľ ide o bod 4 písm. j) článku 130 Zákonníka o ochrane osobných údajov, ktorý umožňuje spoločnosti Haier Europe zasielať marketingové oznámenia týkajúce sa služieb a/alebo produktov podobné tým, ktoré ste dostali prostredníctvom e-mailu, za predpokladu, že proti takýmto oznámeniam nemáte námietky,
 • pokiaľ ide o bod 4 písm. k) a l), s vašim súhlasom;
 • pokiaľ ide o bod 4 písm. m), s vaším súhlasom získaným metódami stanovenými v pravidlách používania súborov cookie.

Spracovávanie údajov na marketingové účely sa nevyžaduje. Ak však odmietnete poskytnúť alebo odvoláte svoj súhlas, nemusíte dostávať obchodné oznámenia podľa § 4 písm. j) až m). Akýkoľvek súhlas poskytnutý spôsobmi uvedenými v tomto dokumente môžete kedykoľvek odvolať.

6. AKO SPRACÚVAME VAŠE ÚDAJE

Vaše údaje budeme spracúvať hlavne pomocou nástrojov na registráciu, extrakciu, analýzu a archiváciu chránenými pomocou systémov, ktoré poskytujú bezpečnostné záruky v súlade s odvetvovými štandardmi.

Na spracúvanie vašich údajov budeme hlavne využívať IT systémy a analytické nástroje obsluhované oprávnenými a riadne zaškolenými pracovníkmi spoločnosti Haier Europe. Prijímame opatrenia na zaistenie uplatňovania princípov presnosti, zákonnosti a transparentnosti, ktoré vyžaduje platná legislatíva o ochrane osobných údajov (vrátane GDPR), pričom chránime vaše súkromie pomocou technických a organizačných bezpečnostných prostriedkov, ktoré zaisťujú primeranú úroveň zabezpečenia s cieľom zabrániť strate, zneužitiu a nezákonnému alebo nevhodnému použitiu vašich údajov a neoprávnenému prístupu k nim.

7. AKO DLHO BUDEME UCHOVÁVAŤ VAŠE ÚDAJE

 

Vaše údaje sa budú uchovávať počas obdobia nutného na dosiahnutie účelov, na ktoré boli zhromaždené. V každom prípade sa budú uplatňovať nasledujúce podmienky uchovávania:

 1. na účely zmluvných záujmov a legitímnych obchodných záujmov sa údaje budú uchovávať počas obdobia rovnajúceho sa dĺžke poskytovania služieb, o ktoré ste požiadali, a po počas nasledujúcich 10 rokov, bez toho, aby boli dotknuté prípady, v ktorých sa požaduje uchovávanie na ďalšie obdobie na akékoľvek právne kroky a, v prípade sporov, na žiadosti príslušných orgánov alebo podľa platných predpisov,
 2. na marketingové účely podľa písmena j) a k) a na účely legitímnych marketingových záujmov na oprávnený účel marketingového záujmu sa údaje uchovávajú počas obdobia, ktoré sa rovná dĺžke poskytovania požadovanej služby, a počas obdobia 24 mesiacov od posledného kontaktu s vami, ktorý sa bude okrem iného chápať ako použitie produktu alebo služby poskytovaných spoločnosťou Haier Europe, alebo od otvorenia spravodaja (spoločne definované ako „posledný kontakt“),
 3. na marketingový účel podľa písmena l) sa údaje uchovávajú počas obdobia 24 mesiacov od vytvorenia vášho účtu alebo použitia služby.

Ak zariadenie umožňuje previesť zhromažďovanie a spracovanie zvuku na konverziu na pokyny pre zariadenie, získané zvukové súbory sa po správnom prevedení na príkazy okamžite odstránia. Ak zariadenie spoločnosti Haier Europe zistí problémy s rozpoznaním uvedených pokynov, môžu sa rovnaké uvedené údaje uchovať na účely údržby a riešenia problémov najviac 3 mesiace a potom sa okamžite vymažú.

Obrázky získané použitím aplikácie alebo pripojením a používaním pripojeného zariadenia sa spracúvajú anonymne. Je možné, že v určitých prípadoch aplikácia umožňuje ukladanie obrazových súborov do pamäte mobilného zariadenia použitého na ich získanie. V týchto prípadoch spoločnosť Haier Europe takéto osobné údaje nespracúva. K obrázkom má výlučný prístup používateľ, ktorý môže rozhodnúť, či a kedy ich odstráni.

8. S KÝM ZDIEĽAME VAŠE ÚDAJE

Poskytovanie a šírenie údajov

Na zmluvné účely sa vaše údaje môžu poskytnúť oprávneným pracovníkom spoločnosti Haier Europe, ktorí boli primerane informovaní a vyškolení, alebo pracovníkom tretích strán, ktorí pôsobia v mene a na základe pokynov spoločnosti Haier Europe ako spracovatelia údajov vrátane spoločností poskytujúcich pomoc pred/po predaji spotrebiča alebo nezávislých prevádzkovateľov údajov. Tretie strany, ktoré poskytujú služby, sú zaradené do nasledujúcich kategórií: (i) poskytovatelia asistenčných a poradenských služieb pre spoločnosť, poskytovaných tiež prostredníctvom call centier, s odkazom na aktivity v (vrátane, bez obmedzenia na) technologických, účtovných, administratívnych, právnych a poisťovacích sektorov, (ii) poskytovatelia IT služieb a služieb údržby alebo poskytovatelia, ktorí ponúkajú služby spojené so systémom CRM, (iii) poskytovatelia, ktorí nám pomáhajú s technickou podporou a údržbou zriadení, (iv) poskytovatelia, ktorí poskytujú hostingové služby nášmu e-shopu, (v) spoločnosti v rovnakej skupine ako Haier Europe, (vi) strany a orgány, ktorých právo na prístup k údajom je výslovne uznané zákonmi, inými právnymi predpismi alebo opatreniami vydanými príslušnými orgánmi.

Na účely legitímnych obchodných záujmov sa údaje môžu poskytnúť nasledujúcim kategóriám príjemcov: (i) poskytovatelia asistenčných a poradenských služieb pre spoločnosť Haier Europe s odkazom na činnosti v (napríklad, bez obmedzenia) technologických, účtovných, administratívnych, právnych a poisťovacích sektoroch poskytované spoločnosti Haier Europe, (ii) spoločnosti v rovnakej skupine ako Haier Europe, (iii) potenciálni kupci spoločnosti Haier Europe a subjekty, ktoré sú výsledkom fúzie alebo akejkoľvek inej formy transformácie týkajúcej sa spoločnosti Haier Europe, (iv) kompetentné orgány.

Okrem toho môžu byť vaše údaje poskytnuté na marketingové účely a účel legitímnych marketingových záujmov nasledujúcim kategóriám príjemcov: (i) tretie strany zodpovedné za spracovávanie osobných údajov, ktoré poskytujú asistenčné a poradenské služby spoločnosti Haier Europe, a to aj prostredníctvom mediálnych a marketingových agentúr, call centier alebo iných spracovateľov údajov, (ii) spoločnosti v rovnakej skupine ako Haier Europe.

Ak chcete získať viac informácií o spracovateľoch údajov, ktorí pracujú v mene spoločnosti Haier Europe, môžete napísať Zodpovednej osobe do kancelárie spoločnosti Haier Europe alebo na e-mailovú adresu data.protection@candy-group.com.

Ak v súvislosti s produktmi Haier Europe používate sociálne prihlásenie alebo digitálnych asistentov a digitálne platformy, vaše osobné údaje môžu byť zdieľané s poskytovateľmi týchto služieb. V takýchto prípadoch budú títo poskytovatelia služieb pôsobiť ako nezávislí prevádzkovatelia údajov a pracovať v súlade s ustanoveniami uvedenými v ich zásadách ochrany osobných údajov a podmienkami poskytovania služieb. Vyzývame vás, aby ste si tieto dokumenty preštudovali.

Na záver, spoločnosť Haier Europe môže prenášať vaše údaje v rámci svojej obchodnej skupiny na administratívne a účtovné účely. Právnym základom oprávňujúcim k spracovaniu údajov na tento účel sú ustanovenia v čl. 6, ods. 1, písmeno f) nariadenia (EÚ) č. 679/2016, alebo skutočnosť, že spracúvanie je nevyhnutné na sledovanie oprávneného záujmu, ktorý má prevádzkovateľ údajov na obehu údajov na administratívne účely v rámci svojej obchodnej skupiny.

Medzinárodné prenosy

Pokiaľ ide o špecifické požiadavky týkajúce sa umiestnenia serverov spoločnosti Haier Europe a/alebo jej poskytovateľov, pri poskytovaní služieb sa spoločnosť Haier Europe spolieha aj na poskytovateľov – vo funkcii spracovateľov údajov –, ktorí sa nachádzajú v tretích krajinách mimo Európskej únie. Vaše údaje môžu byť tiež poskytované medzi spoločnosťami skupiny Candy/Haier so sídlom v tretích krajinách mimo Európskej únie alebo môžu byť prenášané našim poskytovateľom služieb a nezávislým poskytovateľom konajúcim v našom mene, ako je uvedené v tomto dokumente. V takom prípade sa spoločnosť Haier Europe zaväzuje zaistiť primeranú úroveň ochrany a záruk, a to aj prostredníctvom zmluvných dohôd vrátane uzavretia štandardných zmluvných doložiek.

9. PRÁVA, KTORÉ VÁM POSKYTUJÚ PRÁVNE PREDPISY, A AKO JE ICH MÔŽETE UPLATŇOVAŤ

Právne predpisy vám dávajú právo kontrolovať, ako sa vaše údaje spracúvajú, a prípadne obmedziť ich používanie. Tieto práva môžete kedykoľvek bezplatne uplatniť tak, že sa obrátite na našu spoločnosť a napíšete na vyššie uvedené adresy. Spoločnosť Haier Europe urobí všetko, čo je potrebné, aby uľahčila výkon vašich práv.

Príslušné informácie sú uvedené nižšie.

Práva dotknutých osôb

Podľa článkov 15 a nasl. nariadenia máte právo:

 • získať potvrdenie o existencii svojich osobných údajov, mať prístup k ich obsahu a získať ich kópiu (právo na prístup),
 • aktualizovať, upravovať a/alebo opravovať svoje osobné údaje (právo na opravu),
 • požadovať výmaz alebo obmedzenie spracúvania osobných údajov v prípadoch stanovených v nariadení vrátane prípadov, keď boli údaje spracované nezákonne alebo keď ich uchovávanie nie je potrebné na účely, na ktoré sa údaje získali alebo inak spracovali (právo na výmaz a právo na obmedzenie spracúvania),
 • kedykoľvek odvolať súhlas (ak je poskytnutý) so spracúvaním bez toho, aby bola dotknutá zákonnosť spracovania založeného na súhlase poskytnutom pred odvolaním (právo odvolať súhlas),
 • v medziach ustanovení nariadenia dostať kópiu údajov, ktoré ste poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a požiadať o prenos týchto údajov inému prevádzkovateľovi údajov, ak je to technicky možné (právo na prenosnosť údajov),

vzniesť námietku proti spracovaniu v prípadoch ustanovených v nariadení (právo namietať). V súlade s článkom 2-terdecies Zákona o ochrane súkromia, v prípade úmrtia môžu vyššie uvedené práva týkajúce sa vašich osobných údajov vykonávať osoby, ktoré na tom majú oprávnený záujem alebo konajú ako váš zástupca alebo z rodinných dôvodov hodných ochrany. Písomným vyhlásením zaslaným spoločnosti na nižšie uvedenú e-mailovú adresu môžete výslovne zakázať, aby vyššie uvedené osoby vykonávali niektoré z vyššie uvedených práv. Vyhlásenie je možné odvolať alebo upraviť neskôr pri uplatnení rovnakých postupov.

Upozorňujeme, že žiadosti o vymazanie údajov sú predmetom súčasných právnych a regulačných povinností, ktoré sa týkajú uchovávania dokumentov.

Na uplatnenie svojich práv môžete kedykoľvek poslať e-mail na adresu data.protection@candy-group.com alebo napísať na adresu:

Candy Hoover Group S.r.l.

Via Privata Eden Fumagalli

20861 Brugherio (MB), Italy

Adresát: Data Protection Officer (DPO).

Pri kontakte s nami nezabudnite uviesť svoje meno, e-mailovú adresu, poštovú adresu a/alebo telefónne číslo (čísla), aby sa zaistilo, že vašu žiadosť dokážeme správne vybaviť.

Ak sa domnievate, že vaše údaje neboli spracované v súlade s nariadením alebo sa vyskytujú námietky proti ich použitiu, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu členského štátu, v ktorom bývate, v ktorom pracujete alebo v ktorom došlo k údajnému porušeniu.

Doplňujúce informácie – Odkazy – Neplnoleté osoby

Na tejto stránke nájdete aj odkazy na webové stránky tretích strán. Preto vás vyzývame, aby ste si prezreli ich informačné dokumenty a dozvedeli sa viac o metódach a účeloch spracúvania údajov vykonávaného prostredníctvom týchto stránok.

Pokiaľ ide o jednotlivé služby ponúkané spoločnosťou Haier Europe, vyzývame vás, aby ste si v jednotlivých dokumentoch preštudovali všetky podrobnosti týkajúce sa spracovania vašich údajov.

Keď vstúpite do sekcie Webová stránka venovanej registrácii produktu a získaniu predĺženej záruky na váš spotrebič a vyplníte formulár, vaše osobné údaje budú spracované partnerskými organizáciami pôsobiacimi v oblasti rozšírenej záruky alebo v oblastiach údržby a starostlivosti o zákazníkov. V takom prípade pôsobia naše partnerské organizácie ako nezávislý prevádzkovateľ údajov. Ak chcete získať viac informácií o spracovateľských aktivitách vykonávaných našimi partnerskými organizáciami, vyzývame vás, aby ste si prezreli ich dokumenty.

Webové stránky a aplikácie a produkty Haier Europe nie sú určené pre neplnoleté osoby. Ak ste neplnoletý, nemôžete sa zaregistrovať ako používateľ na webových stránkach alebo v aplikácii alebo nám inak poskytnúť svoje osobné údaje. Ak zistíme, že sme neúmyselne získali osobné údaje neplnoletej osoby, okamžite ich vymažeme.

Aktualizácie dokumentu

Tieto informácie o ochrane osobných údajov sa môžu časom aktualizovať. Preto spoločnosť Haier Europe na konci dokumentu špecifikuje dátum najnovšej aktualizácie.

Najnovšia verzia: Október 2020