Záruka

Záručné podmienky pre spotrebiteľov

spoločnosti Candy Hoover, s.r.o.
(ďalej len „Spoločnosť“)

 

Záruka vyplývajúca z týchto Záručných podmienok sa poskytuje len konečnému zákazníkovi - spotrebiteľovi (ďalej len „Kupujúci“) a vzťahuje sa len na výrobok slúžiaci na bežné používanie v domácnosti.

Pri dodržaní podmienok spôsobu užívania výrobku je na výrobok poskytovaná záruka v trvaní 24 mesiacov odo dňa predaja zákazníkovi (ďalej len „Záruka“).

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Spoločnosť vadu bez zbytočného odkladu odstráni. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady opravou vec vymeniť za novú, ak môže dôvodne predpokladať, že tým kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Právo na dodanie novej veci, alebo výmenu súčasti má kupujúci aj v prípade odstrániteľnej vady, ak nemôže vec riadne užívať pre opakované vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V takom prípade má kupujúci aj právo od zmluvy odstúpiť.

Ak kupujúci v stanovených prípadoch od zmluvy neodstúpi alebo si neuplatní právo na dodanie novej veci bez vád, na výmenu jej súčasti alebo na opravu veci, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu Spoločnosť nemôže dodať novú vec bez vád, vymeniť jej súčasť alebo vec opraviť, ako aj v prípade, že Spoločnosť ako predávajúci nevykoná nápravu v primeranom čase, alebo že by zaistenie nápravy spotrebiteľovi pôsobilo značné ťažkosti.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nenáleží, ak kupujúci pred prevzatím veci vedel, že vec má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil.

Právo na odstránenie vady výrobku môže kupujúci uplatniť u predajcu, kde výrobok zakúpil alebo prostredníctvom najbližšieho autorizovaného servisného strediska Spoločnosti (ďalej len „Servis“) a umožniť overenie existencie uplatnenej vady vrátane zodpovedajúceho vyskúšania, príp. demontáže výrobku, v prevádzkovej dobe tohto Servisu. Každé právo zo Záruky je nutné uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do konca záručnej doby, inak práva zo Záruky zanikajú.

Podmienkou pre uplatnenie akéhokoľvek práva zo Záruky je, že sa dodržali podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom na montáž a obsluhu. U vstavaných spotrebičov a výrobkov vyžadujúcich odborné zapojenie (plynové a kombinované sporáky, varné dosky a všetky spotrebiče, ktoré nie sú vybavené prívodným elektrickým káblom) je podmienkou uplatnenia práv zo Záruky odborná inštalácia výrobku, vykonaná špecializovanou organizáciou a predloženie potvrdenia o odbornej inštalácii kupujúcim na vyžiadanie Servisu. Spoločnosť nezodpovedá za poškodenie či škody vzniknuté chybnou inštaláciou alebo chybným zapojením výrobku.

V prípade uplatnenia reklamácie formou odovzdania reklamovaného výrobku predajcovi alebo Servisu, odovzdá zákazník kompletný a čistý výrobok (v súlade so všeobecnými hygienickými zásadami) vrátane všetkých jeho častí, súčastí a príslušenstva na účely možnosti kompletnej diagnostiky výrobku, potrebnej k odstráneniu vady. V prípade, že výrobok nedodá kompletný a ak je kompletnosť výrobku nevyhnutná na zistenie reklamovanej vady a na jej odstránenie, lehota na vybavenie reklamácie začína plynúť až dňom dodania chýbajúcich súčastí.

Servis posúdi oprávnenosť uplatnenia vady (reklamácie) a podľa povahy vady výrobku rozhodne o spôsobe riešenia. Kupujúci je povinný poskytnúť Servisu súčinnosť potrebnú na preukázanie uplatneného práva zo zodpovednosti za vady, na overenie existencie reklamovanej vady aj záručnej opravy výrobku.

Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď kupujúci po skončení opravy Servisom vec prevzal, sa do záručnej doby nepočíta, avšak len pri splnení podmienok uvedených v záručných podmienkach.

K prerušeniu ani k pretrhnutiu plynutia lehoty na uplatnenie akýchkoľvek práv z vadného plnenia nedochádza pri realizácii práv, ktoré boli Kupujúcemu poskytnuté týmito Záručnými podmienkami nad rámec zákonnej zodpovednosti Spoločnosti za vady výrobku.

Po vykonaní záručnej opravy je Servis povinný vydať kupujúcemu čitateľnú kópiou opravného listu. Opravný list slúži k preukazovaniu práv kupujúceho, ktorý vo vlastnom záujme pred podpisom tohto listu skontroluje jeho obsah a kópiu následne starostlivo uschová.

Záruka vyplývajúca z týchto podmienok platí len na území Slovenskej republiky , t.j. vo vzťahu k výrobkom predávaným na území Slovenskej republiky.

Táto Záruka sa nevzťahuje na:

 • Chyby vzniknuté používaním výrobku v rozpore s návodom na použitie.
 • Opotrebenie alebo poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného: poruchami v elektrickej či inej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami, znečistením výrobku, jeho nedostatočnou údržbou, poškodenie spôsobené vodným kameňom a usadeninami.
 • Mechanické poškodenie výrobku spôsobené nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo cudzím zavinením.
 • Výrobky, ktoré sa nedajú identifikovať ako výrobky Spoločnosti, na ktoré sa záruka vzťahuje (chýbajúci, alebo poškodený výrobný štítok).
 • Prejavy alebo nedostatky, vyvolané pôsobením prírodných alebo vonkajších vplyvov, živelných udalostí, rušivých elektromagnetických vplyvov a pod.
 • Úpravy alebo akékoľvek iné zásahy do výrobku, ktoré nie sú vykonané Servisom.
 • Chyby vzniknuté neodbornou inštaláciou alebo inštaláciou v rozpore s návodom na použitie.
 • Chyby vzniknuté z dôvodu použitia neoriginálnych náhradných dielov alebo príslušenstva.
 • Prípadný nedostatok akosti alebo úžitkovej vlastnosti, ktorá nie je chybou výrobku.
 • Úkony na účely preventívnej údržby, čistenie, nastavenie či kontrolu výrobku, návštevu technika na účely poradenstva, inštalácie spotrebiča alebo zmeny smeru otvárania dvierok u chladničiek, mrazničiek alebo sušičiek, výmeny dielu, ktorý nevyžaduje odbornú inštaláciu.
 • Na bežné opotrebenie výrobku alebo jeho častí a súčastí: napríklad zníženie kapacity batérií, opotrebenie rotačných kief a remienkov pohonu u vysávačov atď.
 • Na chyby spotrebných dielov po uplynutí ich obvyklej životnosti: uhlíkové, tukové, prachové, vzduchové a vodné filtre, žiarovky, prachové vrecká do vysávačov atď.
 • Na mechanické poškodenie plastových a sklenených komponentov a na prirodzené zmeny farby plastov.
 • chyby spôsobené bežným opotrebením estetických komponentov ako sú madlá, sklá, ovládacie spínače a prepínače atď.
 • Na vady výrobku spôsobené používaním výrobku na iný účel než bežné používanie v domácnosti, napr. na podnikateľské účely.

Poskytnutím Záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, plynúce z platnej legislatívy (platných všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré sa viažu ku kúpe výrobku). Kupujúci spotrebitelia majú podľa zákona č. 634/1992 Zb. O ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež len „ZOS“), právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľských sporov z kúpnych zmlúv o predaji výrobkov v obchode, upravené v ustanoveniach § 20d a nasl. ZOS. Subjektom vecne príslušným k mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov týkajúcich sa daného typu výrobkov je vzhľadom k ustanoveniu § 20e písm. d) ZOS predovšetkým Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).

 

Podmienky garancie bezplatného servisu pre podnikateľov

 

Týka sa všetkých spotrebičov – Candy, Hoover, Haier, Iberna, Zerowatt dovezených a distribuovaných spoločnosťou Candy Hoover ČR s.r.o. na území SR (ďalej len „Portfolio“).

V prípade nákupu výrobku z Portfólia, ktorý zakúpil zákazník v rámci svojej podnikateľskej činnosti na území Slovenskej republiky (nákup na IČO), poskytuje spoločnosť Candy Hoover ČR s.r.o (ďalej len „Candy“) na tento výrobok nad rámec svojich zákonných povinností garanciu bezplatného servisu v dobe trvania 24 mesiacov od dátumu predaja (ďalej len „Garancia“).

Garancia sa vzťahuje len na výrobky prevádzkované v domácnosti a súčasne na výrobky, ktoré javia známky iba bežného opotrebenia. V prípade nesplnenia podmienok v predchádzajúcej vete nárok na plnenie z Garancie zákazníkovi zaniká. Pokiaľ bude výrobok v komerčnej prevádzke, alebo bude jeho opotrebenie posúdené technikom ako väčšie, než je typické pre bežnú prevádzku v domácnosti, tak Candy v rámci Garancie poskytuje len bezplatnú diagnostiku a to v dobe trvania 6 mesiacov od dátumu predaja výrobku. Prípadnú opravu alebo náhradný diel si hradí zákazník.

Výnimkou sú charitatívne a neziskové organizácie (ďalej len „Organizácie“), ktoré majú nárok na bezplatný servis bez ohľadu na splnenie podmienok vyššie, teda bez ohľadu na mieru opotrebovania a používania výrobku mimo domácnosť a to po dobu 24 mesiacov od dátumu predaja pre výrobky z Portfólia zakúpené organizáciami do 31. decembra 2019 a po dobu 6 mesiacov od dátumu predaja pre výrobky z Portfólia zakúpené Organizáciami od 1.1.2020.

Jedná sa o nasledovné subjekty:

• Školy, Materské škôlky a jasle

• Detské domovy, Domovy seniorov

• Domovy pre handikepovaných

• Polícia, Záchranná služba, Hasiči

• Nemocnice, Lekársku prax

• Chránené dielne

• Ďalej všetky charitatívne a neziskové organizácie

Od 1.1.2020 sa Garancia v dĺžke 24 mesiacov od dátumu predaja vzťahuje tiež na všetky voľne stojace vinotéky HOOVER.

Garancia, po splnení podmienok vyššie, zahrňuje bezplatný servis (práca, doprava technika a v prípade potreby náhradný diel). Garancia sa nevzťahuje na opotrebenie alebo mechanické poškodenie výrobku, vrátane poškodenia spôsobeného poruchami v elektrickej sieti, použitím nevhodných náplní, nevhodnými prevádzkovými podmienkami a v prípade, keď neboli dodržané podmienky spôsobu inštalácie a používania výrobku v súlade s návodom k montáži a obsluhe.

V rámci Garancie nemôže zákazník odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať výmenu výrobku. V prípade neopraviteľnosti výrobku rozhoduje o spôsobe riešenia reklamácie Candy.